Päivitetty 17. Tammikuuta 2017

Nämä alussa olevat ohjeet ja säännöt koskevat viikottaisia, julkisia kierroksia. Pidätämme oikeuden peruuttaa kierros, mikäli kierroskohtainen minimiosallistujamäärä ei täyty. Peruutuksesta ilmoitetaan meidän facebook-sivuilla ja sähköpostitse, mikäli meilllä on varauksen tehneen asiakkaan sähköposti.
Facebook-sivu: https://www.facebook.com/greencaptourshelsinki/

Kierroskohtaisen minimiosallistujamäärät:
Games&Sauna (Saunakierros): 4 people
City Center (Kaupunkikierros): 4 people
Pub Crawl (Baarikierros): 6 people
Forest on a Bicycle, short (Lyhyt pyöräkierros): 4 people
Forest on a Bicycle, complete (Pitkä pyöräkierros): 4 people
Custom tour (Kustomoitu kierros): – No minimum.
Free Walking Tour (Tippipohjainen kaupunkikierros): 2 people

Pidätämme oikeuden olla ottamatta vastaan varauksia myöhemmin kuin 12 tuntia ennen kierroksen alkua. Mikäli asiakas peruutta varauksen myöhemmin kuin 12 tuntia ennen kierrosta, laskutamme kierroksen hinnan kokonaisuudessaan.

 

Lisäksi sovellamme seuraavia yleisiä ehdoja:

Green Cap Tours / Yleiset varaus- ja peruutusehdot

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa Green Cap Toursin (jäljempänä GCT) ja minkä tahansa sellaisen osapuolen välillä, joka joko henkilökohtaisesti tai toisen osapuolen välityksellä tekee sopimuksen GCT:n kanssa tilausvahvistusta koskevien säännösten mukaisesti (jäljempänä: ASIAKAS). Sopimus voi koskea myös muiden tuotteiden ja palvelujen ostoa tai näiden yhdistelmää (tapahtumat/järjestelyt).

Järjestäjänä GCT vastaa ASIAKKAALLE niistä palveluista, joita tämä sopimuksen perusteella voi edellyttää. Tämä vastuu koskee myös kaikkia muita palveluja, jotka jonkin muun osapuolen kuin GCT:n on määrä suorittaa. Luetteloiden, esitteiden ja verkkosivujen sisältämät tiedot velvoittavat GCT:a, mutta niitä voidaan muuttaa ennen sopimuksen tekemistä, jos tästä on tehty selkeä varauma ja ASIAKASTA on selvästi tällaisesta muutoksesta informoitu. GCT tekee varauman kaikenlaisten painovirheiden tai oikoluvussa tapahtuneiden virheiden varalta.

Järjestäjänä GCT on velvollinen huolehtimaan siitä,

• että ASIAKAS saa varaukselleen kirjallisen vahvistuksen ja muut tarvittavat asiakirjat. Varausvahvistuksessa ilmoitetaan tapahtuman tarkka alkamis- ja päättymisaika.
• että on annettu tiedot siitä, miten maksu on suoritettava, ja että ASIAKKAALLE on muuten ilmoitettu muista asioista, joilla on tapahtuman/järjestelyn kannalta merkitystä
• että tapahtuma/järjestely vastaa vahvistukseen sisältyvää kuvausta. GCT ei ole vastuussa sitoumuksista tai lupauksista, joita kolmannet osapuolet GCT:n tietämättä mahdollisesti ovat antaneet suoraan ASIAKKAALLE ja joista GCT ei ollut tietoinen ja joista sen ei myöskään olisi kuulunut olla tietoinen

Ehtojen soveltuvuusala:

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkien GCT:lle tehtyjen varauksien yhteydessä.

I Maksu-, peruutus- ja muutosehdot

1. Tilauksen kokonaisarvo alle 500€

Jos tapahtuma varataan yli 40 vrk ennen alkamista.
– Varausmaksu (15% kokonaishinnasta) on maksettava viimeistään 7 vrk:n kuluttua varauksen tekemisestä tilisiirrolla tai PayPal -palvelun kautta GCT:n osoittamalle tilille.
– Erikseen ilmoitettavissa tapahtumissa maksu suoritetaan vasta paikan päällä kierroksen alkaessa. Tällöin varausmaksua ei peritä

Jos tapahtuma varataan alle 40 vrk ennen alkamishetkeä, koko tapahtuman hinta on maksettava 3 päivän sisällä varausvahvistuksen & laskun vastaanottamisesta. Maksu on suoritettava tilisiirrolla tai PayPal –palvelun kautta GCT:n osoittamalle tilille.

Peruuttaminen:
• GCT pidättää itsellään 100 % varauksen arvosta, jos tilattu tuote peruutetaan alle 48 tuntia ennen lähtöä.
• ASIAKKAAN maksama summa palautetaan kokonaan (lukuun ottamatta varausmaksua ja vähennettyjä toimistokuluja), mikäli varaus peruutetaan peruutusehtojen mukaan

Tilauksen kokonaisarvo yli 500€

Jos tapahtuma varataan yli 40 vrk ennen alkamista. Varausmaksu (15% kokonaishinnasta) on maksettava viimeistään 7 vrk:n kuluttua varauksen tekemisestä tilisiirrolla tai paypal -palvelun kautta. GCT:n osoittamalle tilille.

Jos tapahtuma varataan alle 40 vrk ennen alkamishetkeä, koko tapahtuman hinta on maksettava 3 päivän sisällä varausvahvistuksen & laskun vastaanottamisesta. Maksu on suoritettava tilisiirrolla tai paypal –palvelun kautta GCT:n osoittamalle tilille.

• GCT pidättää itsellään 100 % varauksen arvosta, jos tilattu tuote peruutetaan alle 2 viikkoa ennen tapahtuman alkua
• GCT pidättää itsellään 50 % varauksen arvosta, kun tilattu tuote peruutetaan alle 4 viikkoa ennen tapahtuman alkua
• ASIAKKAAN maksama summa palautetaan kokonaan (lukuun ottamatta varausmaksua ja vähennettyjä toimistokuluja), mikäli varaus peruutetaan peruutusehtojen mukaan

2. Varausmaksun suorittaminen

GCT ei ole velvollinen lähettämään maksamattomista varauksista maksumuistutuksia. Varaus peruuntuu, jos maksu ei saavu GCT:n osoittamalle tilille mainittuun eräpäivään mennessä. Jos ASIAKAS ei maksa ajoissa, se katsotaan varauksen tosiasialliseksi peruutukseksi, jolloin tulevat noudatettaviksi peruuttamiseen sovellettavat säännöt.

3. Peruutukset & varausmuutokset
ASIAKAS voi tehdä peruutuksen joko suullisesti tai kirjallisena GCT:lle. Kaikki peruutukset ja muutokset tulee ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse.

ASIAKAS ei voi peruuttaa tapahtuman/järjestelyn yksittäisiä osia silloin, kun on varattu sellaisia tapahtumien/järjestelyjen yhdistelmiä, joita GCT myy ennalta määrättyyn hintaan (pakettitarjous)

4. Toimistokulut

Varauksiin tehtävistä peruutuksista ja muutoksista peritään aina toimistokulut (25% varauksen kokonaishinnasta, vähintään 50€)
5. GCT:n oikeudet muutoksiin

GCT voi muuttaa tapahtuman/järjestelyn ehtoja siltä osin kuin ASIAKKAALLE pystytään tarjoamaan muita vastaavanarvoisia palveluja. Jos GCT:lle aiheutuu kustannusten lisääntymistä sen jälkeen, kun sopimuksesta on tullut molempia osapuolia velvoittava, GCT voi korottaa matkan hintaa kustannusten lisäystä vastaavalla määrällä, jos kustannusten nousu johtuu tapahtumaan/järjestelyyn sisältyviin palveluihin liittyvien verojen tai muiden maksujen muuttumisesta.
ASIAKKAALLE on ilmoitettava edellä kerrotuista asioista viipymättä.

Hintaa ei voida korottaa lähtöä lähinnä edeltävinä 20 päivänä.

Jos tapahtumaa/järjestelyä ei voida toteuttaa vahvistuksen ja näiden ehtojen mukaisesti, ja GCT ei pysty tarjoamaan ASIAKKAALLE muita vastaavanarvoisia palveluja, ASIAKKAALLA on oikeus antaa sopimuksen raueta. ASIAKKAALLA on oikeus antaa sopimuksen raueta myös, jos ehtoja muutetaan oleellisesti hänen vahingokseen. GCT:n on tällöin huolehdittava siitä, että kaikki maksetut varat palautetaan täysimääräisinä.

Jos asiakas ei tapahtuman alkaessa ilmoittaudu ilmoitetulle lähtöpaikalle, Green Cap Toursilla on oikeus myydä asiakkaan osallistujapaikka uudestaan.

II Hintaan sisältyvät palvelut

1. Tapahtuman perushinta on hinnastossa mainittu hinta per henkilö / ryhmä

2. Hintaan sisältyvät:
– Opaspalvelut
– Muut varauksen yhteydessä sovitut palvelut

Tarjoamme lisämaksusta tapahtumiin yhdistettäviä erilaisia kuljetusvaihtoehtoja (bussi, taksi tai minibussi) sekä ruokailupalveluja.

3. ASIAKKAAN velvollisuudet

ASIAKAS on itse vastuussa matkan toteuttamiseksi tarpeellisten muodollisuuksien hoitamisesta.

ASIAKKAAN vastuulla on täyttää matkareittiin liittyvät passi-, viisumi- ja muut maahantuloa koskevat vaatimukset. ASIAKKAAN tulee vahvistaa nämä asianomaisista suurlähetystöistä ja/tai konsulaateista. Green Cap Tours ei ota minkäänlaista vastuuta siitä, että ASIAKAS pysty matkustamaan siksi, että ei täytä jotain tällaista vaatimusta.

ASIAKKAAN tulee maksaa tapahtuma/järjestely viimeistään vahvistuksessa/laskulla ilmoitettuna ajankohtana. GCT:lla on oikeus periä ensimmäinen maksuosuus vahvistuksen yhdessä (varausmaksu).

ASIAKKAAN on ilmoitettava tapahtuman aikana GCT:n henkilöstölle mahdollisesti ilmenevistä virheistä, jotta GCT saa mahdollisuuden korjata ne. Muussa tapauksessa ASIAKKAALLA ei ole oikeutta vedota virheeseen.

GCT:lla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi päättymään, jos ASIAKAS tai joku henkilö ASIAKKAAN ryhmässä käyttäytyy tapahtumassa häiritsevästi ja/tai aiheuttaa vahinkoa. Jos sopimus irtisanotaan välittömästi päättymään edellä mainituista syistä, GCT veloittaa ASIAKKAALTA vahinkoa vastaavan kiinteämääräisen maksun, kuitenkin vähintään 500 euroa.

5. Kiista

ASIAKKAAN tulee ottaa kaikissa reklamaatioasioissa yhteyttä GCT:iin. Mahdollinen reklamaatio on aina tehtävä välittömästi henkilökunnalle. Niissä tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, ja joissa ei löydy tyydyttävää ratkaisua tai sovintoa riidan osalta tai reklamaatioon liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio tehdä kirjallisesti kuukauden kuluessa tilaisuuden jälkeen sähköpostitse osoitteeseen greencaptours@gmail.com.

GCT:n korvausvastuu rajoittuu korkeintaan varatun / maksetun palvelun välittömään arvoon.

Jos ASIAKAS ja GCT eivät pääse neuvotteluteitse kiistassa sopimukseen, he voivat viedä asian Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tai yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6. Force Majeure

GCT:n mahdollinen velvollisuus maksaa vahingonkorvausta raukeaa, jos GCT pystyy osoittamaan, että matkapalvelua ei voitu toteuttaa johtuen seikoista, joihin GCT ei voinut vaikuttaa ja joita GCT ei olisi kohtuullisesti arvioiden voinut sopimusta tehtäessä ennakoida, ja joiden seurauksia GCT ei olisi kohtuudella voinut välttää tai ratkaista.

7 . Henkilötiedot

Tehdessään varauksen ASIAKAS antaa suostumuksensa siihen, että GCT käsittelee hänen henkilötietojaan. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa tavanomainen vieraiden ohjaus ja hallinnointi, varmistaa, että GCT:lla on onnettomuuden sattuessa pääsy luotettaviin henkilökohtaisiin asiakirjoihin sekä hallinnoida ja käsitellä mahdollisia vahinkoja. Tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

III Alennukset

1. Green Cap Toursin hinnasto on voimassa toistaiseksi. Green Cap Toursilla on oikeus alentaa esitteessä mainittuja hintoja. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja tapahtumia.

2. Ryhmäalennukset. GCT myöntää alennuksia ryhmävarauksista kun osallistujia on vähintään 10 aikuista. Pyydä tarjousta.

3. Matkaa varatessaan asiakkaan tulee mainita, mihin alennukseen hän on oikeutettu sekä tarvittaessa todistettava oikeutensa. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei käsitellä. Yli kahta alennusta ei myönnetä samasta tapahtumasta.

4. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

5. Green Cap Toursilla on oikeus antaa asiakkailleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Green Cap Toursilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarjota kaikille ASIAKKAILLE samoja järjestelyjä.

IV Yleistä

ASIAKAS on velvollinen korvaamaan Green Cap Toursille tai sen yhteistyökumppaneille aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. GCT:lla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on Force majeure ja tällöin ASIAKKAALLA on oikeus saada rahat kokonaisuudessaan takaisin.

GCT pidättää oikeuden muutoksiin koskien oppaita ja / tai aiemmin sovittuihin opastuskieliin yllättävissä tilanteissa. GCT tulee tekemään parhaansa löytääkseen vastaavan ratkaisun asiakkaalle. GCT ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. GCT pidättää oikeudet muutoksiin.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Selvittämättömissä riitatapauksissa asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

GCT ei luovuta mitään asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaiden henkilötiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti) pyydetään takaamaan sujuva kommunikaation GCT:n kyseenomaiselle asiakkaalle järjestettävään opastukseen tai tapahtumaan liittyen.

Green Cap Tours
greencaptours@gmail.com
+358 46938 4905
Pekanraitti 4 c 31
00700 Helsinki
Finland