Päivitetty 3. Tammikuuta 2022.       Green Cap Tours tai lyhennettynä(GCT)

1.VIIKOTTAISIA & JULKISIA OPASKIERROKSIA KOSKEVAT EHDOT

2.YKSITYISOPASTUKSIA JA OHJELMIA KOSKEVAT MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT

3.YKSITYISOPASTUSTEN JA OHJELMIEN YLEISET EHDOT

3.1. Asiakkaan peruutukset & varausmuutokset
ASIAKAS voi tehdä peruutuksen joko suullisesti tai kirjallisena GCT:lle. Kaikki peruutukset ja muutokset tulee ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse.

3.2. GCT:n oikeudet muutoksiin

GCT voi muuttaa tapahtuman/järjestelyn ehtoja siltä osin kuin ASIAKKAALLE pystytään tarjoamaan muita vastaavan arvoisia palveluja. Jos GCT:lle aiheutuu kustannusten lisääntymistä sen jälkeen, kun sopimuksesta on tullut molempia osapuolia velvoittava, GCT voi korottaa matkan hintaa kustannusten lisäystä vastaavalla määrällä, jos kustannusten nousu johtuu tapahtumaan/järjestelyyn sisältyviin palveluihin liittyvien verojen tai muiden maksujen muuttumisesta. ASIAKKAALLE ilmoitetaan edellä kerrotuista asioista viipymättä.

Jos tapahtumaa/järjestelyä ei voida toteuttaa vahvistuksen ja näiden ehtojen mukaisesti, ja GCT ei pysty tarjoamaan ASIAKKAALLE muita vastaavan arvoisia palveluja, ASIAKKAALLA on oikeus antaa sopimuksen raueta. ASIAKKAALLA on oikeus antaa sopimuksen raueta myös, jos ehtoja muutetaan oleellisesti hänen vahingokseen. GCT:n on tällöin huolehdittava siitä, että kaikki maksetut varat palautetaan täysimääräisinä.

Jos asiakas ei tapahtuman alkaessa ilmoittaudu ilmoitetulle lähtöpaikalle 10 minuutin sisällä, Green Cap Toursilla on oikeus myydä asiakkaan osallistujapaikka uudestaan.

4. YKSITYISOPASTUKSIIN JA OHJELMIIN SISÄLTYVÄT PALVELUT

4.1. Hintaan sisältyvät:
– Opaspalvelut
– Muut varauksen yhteydessä sovitut palvelut

Tarjoamme lisämaksusta tapahtumiin yhdistettäviä erilaisia kuljetusvaihtoehtoja (bussi, taksi, vene tai laiva) sekä ruokailu- ja majoituspalveluita.

4.2. ASIAKKAAN velvollisuudet

ASIAKAS on itse vastuussa matkan toteuttamiseksi tarpeellisten muodollisuuksien hoitamisesta.

ASIAKKAAN vastuulla on täyttää matkareittiin liittyvät passi-, viisumi- ja muut maahantuloa koskevat vaatimukset. ASIAKKAAN tulee vahvistaa nämä asianomaisista suurlähetystöistä ja/tai konsulaateista. Green Cap Tours ei ota minkäänlaista vastuuta siitä, että ASIAKAS pysty matkustamaan siksi, että ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

ASIAKKAAN tulee maksaa tapahtuma/järjestely viimeistään vahvistuksessa/laskulla ilmoitettuna ajankohtana. GCT:lla on oikeus periä ensimmäinen maksuosuus vahvistuksen yhdessä (varausmaksu).

ASIAKKAAN on ilmoitettava tapahtuman aikana GCT:n henkilöstölle mahdollisesti ilmenevistä virheistä, jotta GCT saa mahdollisuuden korjata ne. Muussa tapauksessa ASIAKKAALLA ei ole oikeutta vedota virheeseen.

GCT:lla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi päättymään, jos ASIAKAS tai joku henkilö ASIAKKAAN ryhmässä käyttäytyy tapahtumassa häiritsevästi ja/tai aiheuttaa vahinkoa. Jos sopimus irtisanotaan välittömästi päättymään edellä mainituista syistä, GCT veloittaa ASIAKKAALTA vahinkoa vastaavan kiinteämääräisen maksun, kuitenkin vähintään 500 euroa.

4.3. Kiista

ASIAKKAAN tulee ottaa kaikissa reklamaatioasioissa yhteyttä GCT:iin. Mahdollinen reklamaatio on aina tehtävä välittömästi henkilökunnalle. Niissä tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, ja joissa ei löydy tyydyttävää ratkaisua tai sovintoa riidan osalta tai reklamaatioon liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio tehdä kirjallisesti kuukauden kuluessa tilaisuuden jälkeen sähköpostitse osoitteeseen greencaptours@gmail.com.

GCT:n korvausvastuu rajoittuu korkeintaan varatun / maksetun palvelun välittömään arvoon.

Jos ASIAKAS ja GCT eivät pääse neuvotteluteitse kiistassa sopimukseen, he voivat viedä asian Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tai yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4.4. Force Majeure

GCT:n mahdollinen velvollisuus maksaa vahingonkorvausta raukeaa, jos GCT pystyy osoittamaan, että matkapalvelua ei voitu toteuttaa johtuen seikoista, joihin GCT ei voinut vaikuttaa ja joita GCT ei olisi kohtuullisesti arvioiden voinut sopimusta tehtäessä ennakoida, ja joiden seurauksia GCT ei olisi kohtuudella voinut välttää tai ratkaista.

4.5.  Henkilötiedot

Tehdessään varauksen ASIAKAS antaa suostumuksensa siihen, että GCT käsittelee hänen henkilötietojaan. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa tavanomainen vieraiden ohjaus ja hallinnointi, varmistaa, että GCT:lla on onnettomuuden sattuessa pääsy luotettaviin henkilökohtaisiin asiakirjoihin sekä hallinnoida ja käsitellä mahdollisia vahinkoja. Tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

5. ALENNUKSET –koskee kaikkia kierroksia ja ohjelmia

5.1. Green Cap Toursin hinnasto on voimassa toistaiseksi. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja tapahtumia.

5.2. Matkaa varatessaan asiakkaan tulee mainita, mihin alennukseen hän on oikeutettu sekä tarvittaessa todistettava oikeutensa. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei käsitellä. ASIAKAS on oikeutettu ainoastaan yhteen alennukseen tapahtumaa kohden

5.3. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

5.4. Green Cap Toursilla on oikeus antaa asiakkailleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Green Cap Toursilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarjota kaikille ASIAKKAILLE samoja järjestelyjä.

6. YLEISTÄ –koskee kaikkia kierroksia ja ohjelmia

ASIAKAS on velvollinen korvaamaan Green Cap Toursille tai sen yhteistyökumppaneille aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. GCT:lla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on Force majeure ja tällöin ASIAKKAALLA on oikeus saada rahat kokonaisuudessaan takaisin.

GCT pidättää oikeuden muutoksiin koskien oppaita ja / tai aiemmin sovittuihin opastuskieliin yllättävissä tilanteissa. GCT tulee tekemään parhaansa löytääkseen vastaavan ratkaisun asiakkaalle. GCT ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. GCT pidättää oikeudet muutoksiin.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Selvittämättömissä riitatapauksissa asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Asiakkaiden henkilötiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti) pyydetään takaamaan sujuva kommunikaation GCT:n kyseenomaiselle asiakkaalle järjestettävään opastukseen tai tapahtumaan liittyen. GCT voi käyttää henkilötietoja omien tuotteidensa markkinointiin, mutta GCT ei luovuta mitään asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille.

Green Cap Tours
sales@greencaptours.com
Kanttiinitie 2 A 2
Finland
Y-tunnus: 2734473-5